Regulamin Magic Dance

1. Zajęcia w Szkole Tańca Magic Dance (zwanej dalej Szkołą Tańca lub ST Magic Dance) są prowadzone przez Piotra Szczęśniaka oraz współpracujących ze Szkołą Tańca instruktorów.
2. Zawarcie umowy dotyczącej nauki tańca lub umowy dotyczącej nauki tańca osoby małoletniej albo udział w zajęciach (np. na skutek rejestracji za pośrednictwem platformy www.efitness.pl bądź przy wykorzystaniu karty/aplikacji MULTISPORT lub MEDICOVER) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu jak i Cennika, Polityki Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej znajdujących się na stronie internetowej www.magic-dance.pl.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych/sportowych prowadzonych w Szkole Tańca jest uiszczenie opłaty za dany kurs w całości z góry. Pracownik recepcji Szkoły Tańca lub instruktor prowadzący zajęcia ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
4. Opłata za zajęcia jest zależna od ilości oraz rodzaju zajęć w danym miesiącu i jest zgodna z Cennikiem. Opłata ta jest imienna i obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy od pierwszego
do ostatniego dnia miesiąca, chyba że wpłata dotyczy karnetu Wesołe Nutki (zajęcia grupowe), który ważny jest 2 miesiące albo karnetu na kurs Tańca Użytkowego (ważnego 3 miesiące).
5. Datą dokonania zapłaty za zajęcia jest data wpłacenia gotówki/płatności kartą w recepcji szkoły ST Magic Dance (ul. Szpitalna 84, 32-500 Chrzanów) albo data zaksięgowania środków
na koncie bankowym ST Magic Dance, numer konta: 29 1050 1256 1000 0092 4126 2642.
6. W przypadku płatności przelewem tytuł transakcji powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj i okres zajęć oraz miejscowość, w której odbywają się zajęcia np. Jan
Kowalski, karnet na zajęcia grupowe open – lipiec 2023, Chrzanów.
7. Obowiązek opłat za zajęcia rozpoczyna się w miesiącu, w którym uczestnik rozpoczyna naukę, ustaje natomiast po dostarczeniu pisma/maila z rezygnacją – z 14 dniowym okresem
wypowiedzenia (odnoszącym skutek na koniec miesiąca).
8. Każda opłata za zajęcia określa precyzyjnie czas, godzinę oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na zajęciach tanecznych w wybranych godzinach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać na zajęciach poza wyznaczonymi warunkami.
9. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki ST Magic Dance musi posiadać ważną opłatę za zajęcia. W przypadku nieopłacenia zajęć jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.
10. ST Magic Dance zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat w przypadku zmiany kosztów utrzymania lub innych zewnętrznych przyczyn. Uczestnik albo Rodzic/Opiekun prawny małoletniego uczestnika o ewentualnych zmianach będzie powiadomiony z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem SMS-em lub e-mailem na co Uczestnik albo Rodzic/Opiekun prawny małoletniego uczestnika niniejszym wyraża zgodę. W przypadku niewyrażenia zgody na wejście w życie danej zmiany Uczestnik albo Rodzic/Opiekun prawny małoletniego uczestnika ma prawo wypowiedzenia umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia (odnoszącym skutek na koniec miesiąca).
11. Uczestnicy korzystający z kart/aplikacji MULTISPORT lub MEDICOVER są zobowiązani do uiszczenia przed udziałem w zajęciach kaucji zwrotnej w wysokości 20 zł. Kaucja ta będzie zwrócona w momencie zakończenia umowy między stronami po uprzednim pomniejszeniu jej o ewentualne nieuregulowane przez Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna prawnego małoletniego uczestnika należności wobec Szkoły Tańca. W przypadku, gdy uczestnik nie pojawia się na zajęciach przez okres dwóch miesięcy, umowa uczestnictwa w zajęciach wygasa automatycznie z dniem upływu tego okresu. Po automatycznym wygaśnięciu umowy z powodu braku obecności przez dwa miesiące, kaucja wpłacona przez uczestnika jest pobierana przez Szkołę Tańca na poczet rozwiązania umowy.
12. Istnieje możliwość odwołania obecności 6 godzin przed planowanymi zajęciami bez ponoszenia konsekwencji, tylko i wyłącznie przez strefę klubowicza w systemie efitness: magicdance-chrzanow.cms.efitness.com.pl. Wtedy nieobecność można odrobić jedynie na innych zajęciach ( ta sama grupa cenowa lub za dodatkową opłatą) pod warunkiem zgłoszenia uczestnictwa do 4 godzin w dniu zajęć. Warunkiem wyrażenia zgody przez ST Magic Dance na takie odrobienie jest dostępność wolnych miejsc na tych zajęciach. Możliwość odwołania obecności nie obowiązuje w miesiącach wakacyjnych lipiec-sierpień.
13. Nieobecności można odrobić wyłącznie w miesiącu, w którym ona powstała (tj. w tym samym miesiącu co data nieobecności na danych zajęciach) z wyłączeniem miesięcy lipiec- sierpień.
14. Uczestnicy decydujący się na wejścia jednorazowe, korzystający karnetów open a także korzystający z kart/aplikacji MULTISPORT lub MEDICOVER zobowiązani są do poinformowania recepcji o chęci uczestniczenia w zajęciach poprzez stronę: magicdance- chrzanow.cms.efitness.com.pl, w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie (SMS na numer 535 259 028) najpóźniej na 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć, w których chce się wziąć udział. W przypadku braku tej informacji uczestnictwo w zajęciach jest możliwe jedynie wtedy, gdy w danych grupach będą wolne miejsca. Jeśli udział w zajęciach zostanie potwierdzony, a uczestnik nie zjawi się na zajęciach ponosi koszt jakby uczestniczył w zajęciach.

15. Uczestnikowi lub Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu małoletniego uczestnika przysługuje prawo rozwiązania umowy w formie pisemnej lub mailowej (e-mail należy przesłać na adres:
magicdanceps@gmail.com), z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
16. Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny małoletniego uczestnika, wybierający opcję jednorazowych wejść na zajęcia jest zwolniony z 14-dniowego okresu wypowiedzenia tj.
może dokonać wypowiedzenia w trybie natychmiastowym składając takie wypowiedzenie na piśmie lub mailem (e-mail należy przesłać na adres: magicdanceps@gmail.com).
17. Przebywać na sali (poza instruktorami i pracownikami ST Magic Dance) mogą jedynie: – Uczestnicy w stroju sportowym oraz we właściwym obuwiu zamiennym (sportowym lub
tanecznym) wskazanym przez trenera. – Rodzice/Opiekunowie małoletnich uczestników we właściwym obuwiu zamiennym (sportowym lub tanecznym) wskazanym przez trenera – jeżeli rodzaj zajęć pozwala na udział w nich tych osób.
18. ST Magic Dance zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy instruktora przez wysłanie SMS-a Uczestnikowi lub Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu małoletniego uczestnika na numer telefonu podany w umowie/formularzu zgłoszenia, najpóźniej 2 godziny przed początkiem tych zajęć. Zajęcia te będą odrabiane w wyznaczonym przez instruktora terminie lub zostanie za nie zwrócona opłata.
19. W święta ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane.
20. ST Magic Dance zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet w miesiącu, w którym nie odbyły się ani razu zajęcia z winy instruktora lub z winy ST Magic Dance.
21. ST Magic Dance zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w momencie, gdy liczba uczestników spada poniżej 7 osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć.
22. ST Magic Dance zastrzega sobie prawo do łączenia grup w momencie, gdy liczba uczestników spada poniżej 7 osób. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z uczestnikami.
23. ST Magic Dance może wprowadzić zmianę osoby prowadzącej lub zmianę w grafiku zajęć o czym będzie informowała uczestników lub Rodzica/Opiekuna prawnego małoletniego uczestnika (telefonicznie albo SMS-em albo e-mailem albo poprzez stronę: magicdance- chrzanow.cms.efitness.com.pl, albo osobiście).
24. Promocje cenowe są ustalone przez ST Magic Dance i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą wiadomości SMS, strony Facebook oraz bezpośrednio u instruktora
ST Magic Dance i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci Facebooka). Promocje nie łączą się ze sobą.
25. Uczestnik i Rodzic/Opiekun prawny małoletniego uczestnika nie mają prawa przebywać na sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z instruktorem. Wyjątkiem są godziny
„Sali Otwartej” (patrz pkt. 36).
26. ST Magic Dance informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Szkoły Tańca.

27. ST Magic Dance informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.
28. Na zajęciach Magic Dance znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Magic Dance. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie wchodzić na zajęcia. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę ST Magic Dance w wysokości dziennego obrotu ST Magic Dance, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy Szkoły Tańca i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
29. Udział w zajęciach oznacza, że uczestnik jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeciwskazań do udziału Uczestnika w zajęciach Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny małoletniego uczestnika powinien je niezwłocznie zgłosić Szkole Tańca.
30. Uczestnik i Rodzic/Opiekun prawny małoletniego uczestnika jest zobowiązany do poinformowania instruktora o problemach zdrowotnych, złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
31. Uczestnik jest zobowiązany do konsultacji z lekarzem rodzinnym przed pierwszymi zajęciami, po przebyciu ciężkiej choroby, operacji itd.
32. Za bezpieczeństwo poza salą taneczną odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie dzieci, a także w drodze na zajęcia i powrotnej. Instruktor sprawuje opiekę nad małoletnimi
uczestnikami zajęć wyłącznie na sali tanecznej w trakcie zajęć.
33. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z zajęć. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz
instruktor mają prawo wezwać policję.
34. Osoba niewykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali, na
której odbywają się zajęcia.
35. Jeśli Rodzic/Opiekun prawny małoletniego uczestnika lub Uczestnik narusza zasady kultury i współżycia społecznego w odniesieniu do instruktorów, innych uczestników zajęć oraz
pracowników ST Magic Dance np. poprzez agresywne zachowanie, używanie przekleństw w trakcie zajęć lub na terenie szkoły tańca, pojawienie się na zajęciach pod wpływem alkoholu
bądź innych środków odurzających itp. ST Magic Dance ma prawo rozwiązać umowę z Uczestnikiem lub Rodzicem/Opiekunem prawnym małoletniego uczestnika w trybie natychmiastowym bez obowiązku zwrotu wpłat dokonanych przez Uczestnika lub Rodziców/Opiekunów prawnych małoletniego uczestnika.
36. Uczestnicy „Sali Otwartej” w trakcie zajęć o nazwie „Practice” deklarują, że są najemcami sali i nie angażują w jej wykorzystanie ST Magic Dance, co oznacza, że nie będą rościli sobie
prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek negatywnego zdarzenia na sali, uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji. ST Magic Dance w powołaniu na pkt. 26
dochowa wszelkiej staranności, by w pełni zabezpieczyć teren treningowy. W przypadku, gdy uczestnikami „Sali Otwartej” są osoby niepełnoletnie, opiekę nad dziećmi sprawują obecni na
sali rodzice.
37. SR Magic Dance oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz w czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.
38. Uczestnicy i Rodzice/Opiekunowie prawni małoletnich uczestników mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia sali i sprzętu od razu instruktorowi. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę. W przypadku Uczestników małoletnich karą obciążany będzie jego Rodzic/Opiekun prawny, który zawierał umowę z ST Magic Dance.

39. Uczestnik i Rodzice/Opiekunowie prawni małoletnich uczestników, którzy przystępują do zajęć deklaruje, iż przeczytali i zaakceptował Regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarowali zmian w jego zapisach.
40. Uczestnik i Rodzice/Opiekunowie prawni małoletnich uczestników: dni otwartych, maratonów, obozów i innych wydarzeń w organizowanych w ST Magic Dance wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie wizerunku uczestników w przypadku utrwalania zajęć tanecznych zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo ST Magic Dance usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z ST Magic Dance. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
41. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie oraz na zajęciach ST Magic Dance bez zgody organu
odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia: pobytu na terenie ST Magic Dance, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie
zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
42. ST Magic Dance informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu, recepcji oraz sal na wypadek wtargnięcia osób niebędących klientami ST Magic Dance. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo uczestników zajęć. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.
43. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo ST Magic Dance jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością ST Magic Dance. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej.